Dr. GUO Hongwei - Rector, Dr. SUN Yaoyao - Dean, Dr. ZHU Luwen - Deputy Dean (Heilongjiang University of Chinese Medicine)

Dr. Li Hongying, MPH , Li Hongli, Dr. med. univ. Sheng Zemin, Shuangtong Wang-Li  (Hongai Society of Traditional Chinese Medicine and Preventive Medicine)

Dr. med. univ. Katharina Krassnig, Dr. med. univ. Verena Baustädter (Wiener Schule für traditionelle chinesische Medizin)

Video-Datei